Ретроспекция на най-ликвидните компании на борсата

Акциите на Химимпорт, Централна кооперативна банка, Зърнени храни България, а също и Първа инвестиционна банка и Адванс Терафонд АДСИЦ са най-ликвидните компании на Българска фондова борса от началото на 2014 г. Общият брой на сделките при Химимпорт за периода 1 януари до 22 август е над 12 400, докато при ЦКБ и Зърнени храни Бъгария те са респективно 6704 и 4483. Сделките с Първа инвестиционна банка са 3962 на брой, а с книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ – 3220.


Но как се представят книжата на петте най-ликвидни дружества от началото на годината? Ръстът е най-голям при Първа инвестиционна банка (33.54%), следван от Химимпорт (28%) и Адванс Терафонд АДСИЦ (с над 20%). Повишението при Зърнени храни България и Централна кооперативна банка е от 18 и 14%. Трябва да се отбележи, че единствено при Адванс Терафонд АДСИЦ инвеститорите получиха дивидент, които бе в размер на 0.3979 лв. бруто или 0.378 лв. нетно.