Съветът на директорите на Фючърс кепитал АД става изцяло женски

СД на "ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ" АД(5FC) свиква годишно общо събрание на акционерите на 30.03.2015 г., гласи публикация от дружеството. Събранието е насрочено за 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. "Г.С. Раковски" № 130, ет.1, ап.4, при следния Дневен ред:

 

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.;

 

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;

 

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.;

 

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2014г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;

 

5. Освобождаване от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Стефан Марков Гугушев, Добрина Желева Павлова и Евгени Иванов Найденов.

 

6. Освобождаване от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството - Стефан Марков Гугушев, Добрина Желева Павлова и Евгени Иванов Найденов за дейността им до тяхното освобождаване от длъжност; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Стефан Марков Гугушев, Добрина Желева Павлова и Евгени Иванов Найденов за дейността им до тяхното освобождаване от длъжност.

 

7. Избор на нови членове на Съвета на директорите – Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Проект за решение - ОС избира нови членове на Съвета на директорите Венцислава Димитрова Миронова, Венеция Димитрова Кирилова и Инна Леонтиева Цертий, за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

 

8. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г.; Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015г., съгласно направено предложение;

 

9. Избор на регистриран одитор за 2015г.; Проект за решение – ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2015г.;

 

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

 

11. Разни