Минстрой Холдинг АД получи приз "Компания на годината'17" за ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В МИННАТА ИНДУСТРИЯ

Минстрой Холдинг АД получи приз "Компания на годината'17" за ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В МИННАТА ИНДУСТРИЯ на 19.04.2018 г. на годишните награди на сп. Business lady, сп. Bulgaria BUSINESS Review и Business Lady Club. Наградата бе връчена на проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов - Председател на Съвета на Директорите на "Минстрой Холдинг" АД.

„Минстрой Холдинг” АД притежава опит в добива на метални полезни изкопаеми (оловно-цинкови руди), строителството и пълния инженеринг на обекти „до ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, енергийното строителство, енергийната инфраструктура, екологията и минната промишленост, производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, а също така и в сферата на хотелиерството.

Минстрой притежава 9 рудника за експлоатация на оловно-цинкови руди: 7 в Родопския руден басейн в Република България и 2 в Република Македония.
Четири обогатителни фабрики и четири хвостохранилища са също собственост на холдинга.

За последните 3 години Минстрой увеличи производството на оловно-цинков концетрат два пъти. Реализираните инвестиции през последните години са за над 300 млн. лв.
Производителността на труда и средната работна заплата в холдинговата структура са едни от най-високите в отрасъла.

Компанията е финансирала, изградила и управлява собствени мощности за добив на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, главно фотоволтаични системи и малки водноелектрически системи за над 50 MW.
„Минстрой Холдинг” АД разполага с необходимите разрешителни документи за работа по проекти, изискващи достъп до класифицирана информация.

В системата на холдинга работят над 4 000 души.