Вече има внесени поправки в „Закона за офшорките“ – прозрачността в тази сфера е предпоставка за гарантиране на средствата на българските граждани

Две серии поправки в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните реални собственици, известен като Закона за офшорките, бяха приети на първо четене в Народното събрание. Първата част от поправките е с вносител доскорошният депутат Георги Кадиев и група народни представители от "Коалиция за България", а другата е дело на председателя на бюджетната комисия и депутат от ДПС Йордан Цонев.


Промените на Кадиев целят да бъде разширен обхватът на сферите, в които не могат да взимат участие офшорни компании, които не са разкрили реалния си собственик. „Искаме да разширим обхвата на приетия списък от области с още три”, обясни при представянето на законопроекта Георги Анастасов. Фирми с неясен собственик да не могат да получават клас А, Б, В и приоритетни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите.


Според вносителите е притеснителна възможността фирми с неясен собственик да придобиват публични дружества, тъй като това създава предпоставки за спекулации, а в публичните дружества имат участие не малък брой физически лица, пенсионни фондове, банки и други, като запазването на прозрачността в тази сфера е предпоставка за гарантиране на средствата на българските граждани.


Втората група промени с автор Йордан Цонев са свързани с начина, по който се прилагат забраните в отделните области. Съгласно действащите разпоредби на закона обстоятелствата, свързани с действителните собственици, се вписват в Търговския регистър, а предложението касае вписването да се случва в нов Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията.


Променен е и сега действащият текст от закона, според който дори само една акция в публичното дружество, което участва в забранените сфери, не обяви своя собственик, да се отнема лицензът на цялото дружество. Ако конкурентна фирма си купи акция чрез офшорка и не обяви реалния собственик, се предлага обезсилване на този собственик, а не отнемане на лиценз, за да не се наказват останалите.