С евросредства ще се насърчава разнообразяването на видовете в аквафермите в България

Аквафермите в България трябва да постигнат годишно производство от 20 хил. т към 2020 г. Тази цел е заложена в Национален стратегически план за развитието на аквакултурите в България, изготвен от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). В момента проектът е публикуван за обществени консултации.

 

С евросредства ще се насърчава разнообразяването на видовете в аквафермите, както и производството на застрашени морски видове като калкан и черноморска стрида.

 

Стратегията обхваща периода 2014-2020 г. Тя трябва да бъде представена на Еврокомисията най-късно в деня на предаването на оперативната Програма за морско дело и рибарство (2014-2020). Планирани са действия за намаляване на административната тежест за производителите.

 

До 2007 г. производството в сектора расте и достига около 7500 т годишно. Тази положителна тенденция се обръща през 2011 г. и 2012 г., когато производството значително спада с около 2300 т, в сравнение с 2010 г. Това се обяснява с общата икономическа рецесия в страната и Европа и последвалите спад в потреблението и трудности за малкия и среден бизнес, към които се числят в голямата си част и производителите на аквакултури в България.

 

Продукцията на аквакултури в България се доминира от производството на риба, следвано от производството на черна мида. От ракообразните основен обект на култивиране е езерният рак. През последните години е регистрирано и производство (под 1 т) на защитен от българското законодателство вид речен рак.

 

Представители главно на 2 семейства риби формират продукцията от аквакултури в България за периода 2007-2013 г. От възникването на рибностопанска дейност у нас, преди повече от век до сега, най-значително е производството на шаранови риби, следвано от това на пъстървови.