Икономиката ни изненадващо отбелязва 1.6% ръст на годишна база

През третото тримесечие на 2014 г. БВП нараства с 1.6% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2014 година. Това показват експресните данни на Националния статистически институт.

 

Припомняме, че ръстът на икономиката през второто тримесечие беше 0.3% спрямо първото, а спрямо вторите три месеца на 2014 икономиката отчете скок от 1.8%.

 

Отбелязваме, че третото тримесечие се характеризира с активния сезон на отпуските, като традиционно туризмът отбелязва най-силните си месеци именно в периода юли-септември.

 

Ако тази тенденция се запази е по-вероятно икономиката да опрадае песимистичните прогнози. В есенната си прогноза Европейската комисия посочи, че икономиката ни се очаква да нарасне с 1.2%. Заложеният ръст в икономиката на страната в първия вариант на бюджет 2014 пък е 1.8%. От своя страна финансовият министър от сужебното правителство Румен Порожанов, ограничи прогнозата за ръст до 1.5%.

 

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2014 г. БВП в номинално изражение достига 22 410 млн. лева.

 

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2014 г. е 19 074 млн. лева.

 

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70.7%), което в стойностно изражение възлиза на 15 845 млн. лева. През третото тримесечие на 2014 г. бруто капиталообразуването е 4 870 млн. лв. и заема 21.7% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

 

През третото тримесечие на 2014 г. спрямо второто тримесечие на 2014 г. БВП1 по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.5%. За същия период брутната добавена стойност нараства също с 0.5%.

 

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2014 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление с 0.9% и бруто образуването в основен капитал с 0.5%

 

През третото тримесечие на 2014 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1.6% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.0%.

 

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1.4%. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо третото тримесечие на предходната година с 4.2%. Износът на стоки и услуги намалява с 2.4%, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.0%.