Преките външни инвестиции бележат спад от 7% за 2014 година

По предварителни данни на Българската народна банка Преките инвестиции в страната за януари - декември 2014 г. възлизат на 1181.6 млн. евро (2.8% от БВП), като са по-ниски с 93.5 млн. евро (7.3%) спрямо януари - декември 2013 г. (1275.1 млн. евро, 3.1% от БВП).

 

През декември 2014 г. те нарастват със 119.6 млн.евро, при понижение в размер на 270 млн. евро за декември 2013 година .

 

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - декември 2014 г. са от Нидерландия (746.6 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (338.4 млн. евро).

 

По отраслова структура най-големи нетни инвестиции за периода януари - декември 2014 г. има в отрасъл Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги (478.3 млн. евро), Финансово посредничество (163.8 млн. евро) и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода (102.5 млн. евро).

 

По предварителни данни българските Преките инвестиции в чужбина за януари - декември 2014 г. възлизат на 185.3 млн. евро, при 180.8 млн. евро за януари - декември 2013 г. През декември 2014 г. те нарастват с 31.9 млн. евро, при нарастване в размер на 32.5 млн. евро през декември 2013 година.