НСИ: Секторът на услугите бележи солиден ръст през четвъртото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2014 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.8% спрямо предходното тримесечие.

 

Най-висок ръст е регистриран при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 9.0%. Намаление се наблюдава при дейностите „Воден транспорт" и „Въздушен транспорт", съответно с 6.4 и 2.5%.

 

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 3.3% през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо предходното тримесечие. Най-голямо увеличение е отчетено при дейност „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" - с 8.1%. Намаление се наблюдава единствено в „Издателска дейност" - с 8.3%.

 

При Други бизнес услуги най-висок ръст спрямо предходното тримесечие е регистриран в „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" (28.3%) и „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" (18.5%). Най-голямо намаление се наблюдава при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 5.0%.

 

Годишни изменения:

 

През четвъртото тримесечие на 2014 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи" нараства с 21.2% в сравнение със същото тримесечие на 2013 година. Най-голямо е увеличението при дейност „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 35.1%. Намаление е отчетено при „Въздушен транспорт" - с 11.2%, и „Воден транспорт" - с 9.6%.

 

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 5.6% през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година. Най-голямо е увеличението при „Информационни услуги" - с 33.4%. Спад е отбелязан при „Издателска дейност" и „Далекосъобщения" - с по 6.4%.

 

При Други бизнес услуги най-висок ръст през четвъртото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 г. е отчетен при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи" и „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност", съответно с 55.0 и 26.8%.

 

По-значителен спад е регистриран при „Рекламна дейност и проучване на пазари" (5.5%) и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" (4.9%).