НСИ: Средната месечна работна заплата достигна 859 лв.

През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 859 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 1.4%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 10.8%, и „Административни и спомагателни дейности" - с 8.1%.
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2015 г. е 856 лв., за февруари - 839 лв., и за март - 882 лева.
През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.9% спрямо първото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности" - с 16.1%, „Професионални дейности и научни изследвания" - с 13.7%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 12.4%.
Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2015 г. са:
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 984 лева
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 564 лева
• „Финансови и застрахователни дейности" - 1 530 лева.
Най-ниско платени са били работещите в икономическите дейности:
• „Хотелиерство и ресторантьорство" - 586 лева
• „Други дейности" - 612 лева
• „Административни и спомагателни дейности" - 643 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4.5%, а в частния сектор - с 9.4%.
По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2015 г. се увеличават с 26.5 хил., или с 1.2% спрямо края на декември 2014 г., като достигат 2.23 милиона.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство" - с 9.0%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7.5%, и „Други дейности" - със 7.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности" - с 3.9%, и „Операции с недвижими имоти"- с 2.6%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.3 и 17.3%.