Финансовото министерство преотвори 10,5-годишни държавни ценни книжа

Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана (пусната в обръщение) на 15 януари 2014 г. и с падеж 15 юли 2024 година. На проведения на 10 март 2014 г. аукцион бе постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,55% за цялото предложено количество (50 млн. лв. ДЦК). Общият размер на подадените поръчки достигна 180,17 млн. лева. Това съответства на коефициент на покритие от 3,60, което е най-високата стойност на този показател за съответния матуритетен сегмент от 2012 година. След търга количеството на емисията е 100 млн. лева.
В разпределението, най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 37,53%, със съвсем малка разлика на второ място са пенсионните фондове с 34,42%, следвани от застрахователните дружества с 14,06%, гаранционни фондове с 7,29%, инвестиционни посредници с 6% и други инвеститори с 0,7 от предложените книжа. Разликата между курс купува и курс продава, спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент, е в размер на 192 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от региона и ЕС: Словения (3,80%), Полша (4,20%), Португалия (4,48%) Румъния (5,22%), Унгария (5,84%) и Гърция (6,68%).