Финансовото министерство преотвори 5-годишни ДЦК при доходност 1.89%

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева и падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 7 април 2014 г. аукцион беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 1,89 процента. Това е най-ниската стойност в този сегмент от януари 2013 г. насам. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 107,22 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,14. Най-голямо количество ДЦК придобиха банките – 55,46%, следвани от гаранционни и доверителни фондове – 31,00%, пенсионните фондове – 7,60%, застрахователни дружества – 5,40% и други институционални инвеститори – 0,54 на сто.
Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 129 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на деноминирани в национална валута облигации на редица държави от ЕС и региона: Словения (2,00%), Португалия (2,61%), Полша (3,54%), Хърватия (4,14%) Румъния (4,52%) и Унгария (4,70%) и е идентична с тази на Обединеното кралство (1,89%).