АИКБ и АДВИБ против новия законопроект за задължително оповестяване на акционерите в офшорните дружества

С отворено писмо до председателите на Народното събрание, на Комисия по бюджет и финанси и Комисия по икономическата политика и туризъм, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) изразяват негативното си становище по проекта на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Според тях аргументите за подобно изменение не са основателни и не е обосновано да се опират само на два конкретни примера. Също така посочват евентуалните негативи от едно такова изменение в икономически план.

 

„Предложената промяна акционерите в публичните дружества по смисъла на ЗППЦК да оповестяват информация за техните собственици е не само неподходяща и неприложима, но и би имала негативни последствия за българския капиталов пазар.

 

Както е известно, търговията с ценни книжа на тези дружества се извършва свободно на регулиран пазар на ценни книжа. Това означава, че няма как едно икономически активно публично предприятие, което допринася за развитието на българската икономика, да носи отговорност, да му се вменяват задължения или да търпи санкции относно лица, извършили сделки на покупко-продажба за временно държане или като дългосрочен инвеститор с някакъв брой негови акции на фондовата борса.

 

Считаме, че ЗППЦК, като основен специален закон в тази сфера, както и другите нормативни актове, регулиращи търговията с публични акции и разкриване на информация, съдържат достатъчно гаранции за защита интересите на акционерите и за нормалното функциониране на този пазар.

 

Въвеждането на едно такова задължение, без да е ясно как ще бъде реализирано, не само ще доведе до затруднения за инвеститорите, но със сигурност би довело до сериозен отлив на инвестиции.“ - гласи част от текста на съобщението.

 

В писмото е изразено и недоумението на асоциациите, че не е поискано тяхното мнение при предлагането на подобни значими изменения.