Незадоволителен ръст на БВП – според старото статукво

През първото тримесечие на 2014 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 16 млрд. лв. по текущи цени.

 

Сезонно изгладените данни показват растеж от 1,2% на БВП през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

 

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2014 г. възлиза на 16 млрд. лв. по текущи цени.
На човек от населението се падат 2222 лв. от стойностния обем на показателя.

 

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2014 г. възлиза на 13,77 млрд. лв. по текущи цени.

 

Относителният дял на добавената стойност в сферата на услугите се увеличава и достига 64,4% при 63,3% през същия период от миналата година за сметка на малко намаляване на относителния дял на аграрния и индустриалния сектор - съответно с 0,9 и с 0,2 процентни пункта.

 

За крайното потребление през първото тримесечие на 2014 г. се изразходват 90,1% от произведения БВП. Инвестициите формират 17,5% от произведения БВП.

 

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

 

Инвестираният в икономиката капитал нараства с 3,4% на годишна база. Вносът и износът на стоки и услуги се увеличават съответно с 6,3 и 1,5% спрямо първото тримесечие на предходната година, отчита още статистиката.