България e сред страните с най-нискa данъчнa тежест в ЕС

Съотношение данъци към БВП, което включва общата сума на данъците и задължителните социално-сигурителни вноски като процент от БВП, възлиза на 39.4% в 28-те страни от ЕС през 2012 г., увеличавайки се от 38.8% годна по-рано. Това показаха днес данни на Евростат.

 

Съотношението данъци към БВП в еврозоната пък е нараснало до 40.4% през 2012 г. в сравнение с 39.5% през 2011 г. Оценките на Евростат показват, че през 2013 г. данъчните приходи като процент от БВП се очакват да нараснат, както в ЕС, така и в еврозоната.

 

Данъчното бреме се различава значително в страните членки на ЕС през 2012 г., варирайки от по-малко от 30% от БВП в Литва (27.2%), България и Латвия (по 27.9%), Румъния и Словакия (по 28.3%) и Ирландия (28.7%), до над 40% от БВП в Дания (48.1%), Белгия (45.4%), Франция (45.0%), Швеция (44.2%), Финландия (44.1%), Италия (44.0%) Австрия (43.1%).
В периода 2011 и 2012 г. увеличения от по над 1 процентен пункт в съотношението данъци към БВП са отчетени в Унгария (от 37.3% на 39.2%), Италия (от 42.4% до 44.0%), Гърция (от 32.4% до 33.7%), Франция (от 43.7% до 45.0%), Белгия (от 44.2% до 45.4%) и Люксембург (от 38.2% до 39.3%).

 

В същото време най-големи понижения са отбелязани в Португалия (от 33.2% до 32.4%), Великобритания (от 35.8% до 35.4%) и Словакия (от 28.6% до 28.3%).

 

Най-големият източник на данъчни приходи в страните от ЕС са подоходните данъци, съставляващи над 50% от общите приходи през 2012 г. (51.0%), следвани от данъците върху потреблението (28.5%) и капиталовите данъци (20.8%).

 

Подоходните данъци са били най-големият източник на данъчни приходи през 2012 г. в 24 от страните от ЕС, като в 13 държави делът им е бил над 50%.

 

Най-голям дял приходи от данъчно облагане на труда се наблюдава в Швеция (58.6%), Холандия (57.5%), Австрия (57.4%) и Германия (56.6%). Само в България (32.9%), Малта (34.6%), Кипър (37.1%) и Великобритания (38.9%) делът е под 40%.

 

Данъците върху потреблението са били най-големият източник на данъчни приходи в четири държави от ЕС през 2012 г. - България, Хърватия, Малта и Румъния.

 

Далът на приходите от тези данъци е бил най-голям в България (53.3%), Хърватия (49.1%) и Румъния (45.1%), а най-нисък в Белгия (23.7%), Франция и Италия (по 24.7%).