На съвременнотo общество са нужни проактивни личности с лидерски потенциал и способност да мислят…

Проф. Антоанета Василева завършва висшето си образование в УНСС, като придобива магистърска степен по Международни икономически отношения (1984) и докторска по Икономика (2000, България) и Бизнес администрация (2002, САЩ). 

Тя постъпва на работа в Университета за национално и световно стопанство като преподавател по международен бизнес и международен маркетинг през 1995 г. В периода 2002 – 2006 г. г-жа Василева заема длъжността директор на Център по международна икономика, политика и право към Института за следдипломна квалификация при УНСС. Притежава богат практически опит в областта на международната търговска и инженерингова дейност. Специализира Mеждународен мениджмънт и маркетинг в Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Барселона, City University Business School, Лондон и Asia Pacific University, Бепу, Япония. Участва в международни проекти за научноизследователска дейност, за обучение на мениджъри, за обмен на преподаватели и др. Осъществява научно ръководство на докторанти. Чела е лекции в университети в Полша и Япония. Има многобройни публикации в страната и чужбина. Консултира български фирми по проблеми на външноикономическата дейност, маркетинга, публично-частното партньорство и др. Понастоящем проф. Василева е декан на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС.

 

Г-жо Василева, катедрата по „МИО и бизнес” на 22 март тази година отбеляза свята 60-годишнина от създаването си. Разкажете ни как мина юбилейното честване, което се организира в аула „ Максима“ на УНСС?

Юбилейното честване на 60-годишнината на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, която е водеща катедра в структурата на факултет „Международна икономика и политика“, мина под знака на поредица от събития. Проведена бе юбилейна научна конференция на тема „Глобални перспективи 2020 и България“ с два модула: „Българският бизнес- международни измерения и добри практики“ и „България и европейските приоритети“. Тя бе последвана от тържествено събрание, което освен характерните за подобни събития поздравления, отличия и букет от емоции, показа огромния авторитет на специалността. Неслучайно ректорът на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев нарече МИО „запазена марка“.

 

Какво Ви мотивира в кандидатурата Ви за декан на факултет „Международна икономика и политика“?
Мотивира ме желанието за промени, което изразих в приоритетите на изборната си платформа.

 

antoaneta2Какво смятате да промените и от къде смятате да тръгнете като новоизбран декан?

Промяната може да бъде осъществена в няколко направления на научноизследователската, учебната и социалната дейност. Аз адмирирам усилията на университетското ръководство за пълна електронизация на административните процедури и услуги. В този смисъл, първият ми приоритет е свързан с усъвършенстване на информационната среда. Светът не знае за нашите постижения, поради факта, че нямаме електронен сайт на английски език. В момента работим върху създаване на електронни сайтове на катедрите и факултета на български и английски език. Наскоро излезе едно издание на Фондация „Отворено общество“ - „Рейтинг на висшите училища в България“, чиято достоверност ще си позволя да поставя под съмнение. В частта „Статии в научни списания“ за УНСС е отбелязан резултат 0,00, а само за факултет МИП на УНСС за 2011 г. този брой е 170. Вероятно това несъответствие се дължи на факта, че не сме информирали обществото за нашата научна продукция.
Друг мой приоритет е интернационализацията на специалностите. В това отношение катедра „МИО и бизнес“ има най-голям напредък. Тя провежда паралелно обучение на английски език на бакалавърско и магистърско ниво. Има готовност и за докторски програми на английски език. В момента сме в процес на преговори за организиране на магистърска програма по „Международен бизнес“ съвместно с Нотингам Трент Юнивърсити, Великобритания. Магистрите от тази специалност ще учат в България и Великобритания и ще получат двойна диплома от двата университета.
Третият приоритет в концепцията ми за управление е подобряване на връзката „бизнес-университет“.

 

Ако от Вас зависеше преустройството на висшето образование в България, с какво щяхте да започнете?
Въпросът е комплексен и изисква задълбочен анализ. Не бива да се забравя, че висшето образование надгражда, т.е. реформите трябва да започнат със средното образование. Не мисля, че висшето образование в България е „толкова лошо“. Запозната съм с образователните системи в много страни и не страдам от подобен комплекс. Аз лично съм привърженик на американския и японския модел на висше образование. Те си приличат в много отношения, но и се различават до голяма степен. Според мен висшето образование в България се нуждае от повече инвестиции от страна на държавата и частния сектор и ограничаване на броя на обучаемите. Само по този начин ще се повиши качеството на обучение.

 

Какво си спомняте от първия ден на деканския стол?

О, деканският стол предлага много предизвикателства. В първите дни на моя мандат ме посетиха представители на всички студентски организации. Това ми показва, че студентите първи реагират на промените и освен това имат определени очаквания.

 

Като възпитаник на УНСС, а сега преподавател и декан, бихте ли ни споделили промени ли се начинът на преподаване в университета и в каква посока?
Разбира се, че се промени. Голяма част от преподавателите във факултет МИП днес са специализирали в най-добрите университети по света, участват в много международни проекти, четат лекции в чужди университети. Те прилагат съвременни иновативни методи на обучение, които са интерактивни - например казусен метод, ролеви игри, презентации, канят гост-лектори от реалния бизнес, реалната политика и дипломация.

 

Кои са основните предимства на факултет „Международна икономика и политика” в сравнение с университетите, където се преподават сходни специалности?

Основните предимства са качествата на преподавателите и качествата на студентите. Преподавателите във факултета са с дългосрочна визия и глобален поглед върху процесите в съвременните международни икономически и политически отношения. Това личи от кориците на техните учебници и монографии, от темите на докторските дисертации, от фокуса на проектите, в които участват. Научно-изследователският профил на последната конференция на катедра МИО е достатъчно показателен: доминират актуални теми - например зелена икономика, икономика на знанието, ПЧП, международна конкурентоспособност, иновации, дългова криза, клъстери от световна класа, енергийна политика и др.
Високите бариери при влизане, а така също отличната езикова подготовка на студентите създава високо конкурентна среда, която мотивира постигането на високи резултати.

 

Най-обективният начин за оценка на качествата на един университет - това е продуктът, който „произвежда”. Каква е Вашата оценка на кадрите в университета?

Аз не мога да дам оценка на кадрите на целия университет. Мога да кажа какъв „продукт“ произвежда факултет МИП. Висококачественото обучение в съответствие с европейските и световни образователни стандарти е предпоставка за успешното кариерно развитие на възпитаниците на факултета. Те намират реализация в структурите на бизнеса и неправителствения сектор, публичната администрация, в международни компании, консултантски фирми, специализирани агенции, финансови институции и международни организации като експерти, консултанти, дипломати и мениджъри с международен профил.
Голяма част от студентите продължават магистърската и докторската си степен в чужбина. Разбира се, винаги има и такива, които са записали една или друга специалност, за да удовлетворят желанията на родителите си или не са съвсем ориентирани относно бъдещата си реализация. Друга част намират място в живота в по-различно амплоа - например като политици, журналисти, консултанти и др.

 

Основен критерий за това как си вършите работата е реализацията на Вашите студенти. Смятате ли, че подготовката на студентите им дава все по-добра възможност за реализация и им отваря пътя към света?
Отмина времето на отличниците, които само възпроизвеждат написаното в учебниците. На съвременното общество са нужни проактивни личности с лидерски потенциал и способност да мислят, да анализират, да решават проблеми, да работят в екип и да комуникират с представители на различни култури. В този смисъл, студентите, които развиват подобни умения, имат по-голям шанс за реализация.
Студентите, завършили Международни икономически отношения, Международни отношения или Европеистика, са граждани на света. Голяма част от тях се реализират в чужбина - например в Световната Банка, Международния Валутен Фонд, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, Европейската Инвестиционна Банка, в други търговски и инвестиционни банки, фондове, транснационални корпорации и др.

Учебните програми на университета адекватни ли са на изискванията на съвременната икономическа обстановка в локален и глобален план ?
Във всички бланки на учебните програми на УНСС има показател, съгласно които трябва да се посочат най-малко три водещи европейски университета, в които се изучава съответната дисциплина. Не бих искала да изразявам мнение за всички програми, но мога да посоча как създадохме учебния план на магистърската програма „Международен бизнес“. А пробирахме програмата на кръгла маса, на която поканихме български мениджъри на успешни фирми с международна дейност. Между другото, тя не е по-различна от тези, които се преподават в Копенхаген бизнес скул, Утрехт бизнес скул или Нотингам бизнес скул например.

 

Какво се прави за студентите извън учебните програми ?

Стимулират се всякакви форми на извънкласна дейност - културни, спортни, благотворителни и др. прояви. Тук важна роля играят студентското самоуправление, студентските организации, междууниверситетският център за развитие на кариерата, социалните мрежи и др.

 

По какви проекти работите в настоящата година? Какви други идеи и цели имате занапред?

Аз участвам в различни научно-изследователски проекти. Току-що завърших работа като ръководител на един мащабен три-годишен проект на тема „Международна конкурентоспособност на експортно-ориентирани отрасли в България“. В момента подготвям публикация по темата. Освен това участвам в няколко международни проекта: „Научно-изследователски клъстери“, „Стратегически форсайт“ и др.
Що се отнася до целите ми за в бъдеще, те са свързани с обединяване на усилията със студентските организации при организиране на различни форуми и публични лекции на изтъкнати професионалисти. Идеята ми е непрекъснато „да се случва нещо“ във факултета.

 

По какъв начин оценявате бизнес средата в България и как ще свържете УНСС с бизнеса?

Това е въпрос за цяла лекция. Накратко казано, бизнес средата в България има нужда от подобрение, особено що се отнася до взаимодействието на бизнес субектите с елементите на инфраструктурата, несвързана пряко - например образователни и обучаващи организации, научно-изследователски институти, университети, браншови организации, търговски камари, държавни агенции и др. В този смисъл засилването на различните форми на ПЧП между университета и бизнеса е от особена важност. Тук ще си позволя да цитирам една мисъл на Нуриел Рубини от книгата му „Икономика на кризата“: „Парадоксално е, но по-доброто функциониране на свободните пазари в условията на глобална икономика и криза изисква повече държава.“

 

Какви връзки със студентски организации се поддържат, чрез които студентите в УНСС да открият връстници със сходни интереси и да разширят мрежата си от познанства и контакти?

В рамките на факултет МИП особено активни са Студентската асоциация за изследване на международните отношения, Сдружението за генериране на идеи 1989 +, Алумни Асоциацията и членовете на Студентския съвет. Те поддържат контакти със сходни организации от най-различни български и чужди университети, с чуждестранните студенти, които са на обменни програми в УНСС, а така също с много НПО.
Участват в състезания от рода на „Модел ООН“, международни научни конференции, виртуални дискусии и др.

 

Къде е най-добре да се развиват завършващите университета – у нас, в Европа или на други места по света?

Аз вече отговорих, че студентите, завършили специалностите на факултет МИП нямат проблем с реализацията. Все пак, въпрос на лични качества е как ще докажат своя професионализъм и коя част на света ще изберат. Независимо от това - добре би било да работят за България.
Вашето послание към българския студент...

 

На всички студенти желая да са здрави, да оползотворяват по най-добрия начин годините, прекарани в университета, като поддържат баланса между физическото, умственото, духовното и емоционалното си състояние. Да съхранят любопитството си към света. Да не престават да преследват мечтите си !

 

Интервю на Анна Арнаудова