Анелия Клисарова: Образованието не бива да бъде самоцелно

Министър Клисарова обясни механизма, по който бизнесът ще участва при подготвянето на кадри за пазара на труда. „Искаме да направим междуведомствени групи, в които да участват представители на министерството, на местната власт, директори на училища и представители на бизнеса. Това е особено важно при планирането на приема за професионалните гимназии, които ще осигуряват дуалното обучение. Така план-приемът ще бъде съобразен с развитието на съответния регион и това вече започва да се прави. Участват много активно и представители на бизнеса, което е много добър знак. Има професии, които не са толкова привлекателни и няма много професионални гимназии, които искат да ги заложат, затова ще определим така наречените защитени професии“, обясни проф. Клисарова.

 

„Бизнесът ще участва в образованието и науката на три етапа – средно образование, висше образование, научни изследвания. Всички сме убедени, че образованието не бива да бъде самоцелно. Трябва да дадем на младите хора знанията, уменията, компетентностите, които са необходими за реализацията им в живота. Само по този начин ще ги мотивираме да бъдат в училище, и университета, ще ги мотивираме за тяхната реализация.“ - обобщи министър Анелия Клисарова при откриването на Международната конференция „Образование и бизнес. На един език ли говорят теорията и практиката“.

 

Министър Клисарова посочи, че има пет училища, които вече са въвели дуалната система или учене по време на работа. „Искам да Ви уверя, че с бизнеса сме единодушни. Държавните образователни стандарти и изисквания ще бъдат спазвани. Всеки от учениците в дуалната система на обучение ще може да вземе матурите си и да продължи своето висше образование. Ролята на бизнеса при дуалната система е много голяма, защото трябва да осигури работните места там, където ще се провеждат практиките и обучението. Бизнесът трябва да участва в изработването на учебните планове и програми по практика. Трябва заедно да участваме в обучението на наставниците и в обучението на самите преподаватели от професионалните гимназии. Трябва да включим цялото общество – бизнеса, образователната система, кметовете, общините, за да развием тези професии, които ще са необходими за дадения регион и за цялото общество. Благодаря на тези ректори, които сключиха договори с професионалните гимназии, така че да се осигури този плавен преход между средно и висше образование“, изрази становището си проф. Клисарова.

Мнението на министъра по отношение на научните изследвания също е в посока практичност. По думите й само научни постижения, които могат да бъдат реализирани в практиката, водят до принадена стойност, успешен бизнес и до успешно развитие на цялото общество. В момента се променя правилникът на Фонд „Научни изследвания“. Ще бъде обявена нова сесия. По предложение на министерството в Изпълнителния съвет на Фонда ще има и представител на бизнеса.