Няколко тайни на мозъка ни

10 минути е пределът, в който сме съсредоточени


Независимо колко ни е интересен събеседника или информацията, която получаваме, мозъкът ни може да е в режим „внимание“ не повече от десет минути. Разбира се, след кратка почивка, отново сме в готовност за работа и възприемане.

 

Можем да прочетем това

 

Твоа е феманоенланта мощ на чеошвикя моъзк. Сепрод изедловсатеклси еикп в Кдеймриж, нмяа зачнеине как са пордендеи бкуивте в даутма, ванжо е смао пртъава и поднслеата да са на метатса си. Оснтааолто мжое да е наълпно рбъазрнкао и въркпеи твоа мжеоте да го четтее без прлоебм. Прачинита е, че човшекяит мъозк не чтее всяка бкува поелнотдо, а дуамта ктао цляо. Зантее ли, че кгоато чтеете нисапаното, вжано е првътаа и поледсанта бквуа от дмуата да бдаът на мстятото си. Мжетое да рзбъракате мстеата на оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще прдъолажва да се чтее с лкоета. Приичнтаа е в нчиана, по котйо виашят мъозк оработбва ирнфоцмаията. Ткаа уяспвате да преочттее нааписното джае кгаото нтио еднда дмуа не е изиспана пвраинло, КАКТО СЕГА.

 

Надценяваме емоционалните си реакции

 

Трудно прогнозираме степента на емоцията си, когато се касае за бъдещо събитие. Така например радостни събития като тържества, годишнини и сватби ни носят по-малко положителни емоции, от това, което си представяме. Утехата е, че и негативните обстоятелства са преувеличени в съзнанието ни и ги приемаме значително по-леко от очакваното.