Центърът за обществено здраве и анализи с нов директор

На 9 април в НЦОЗА беше представен новия директор на Националния център за обществено здраве и анализи доц. д-р Жени Стайкова.

 

Образование

 

Доц. д-р Жени Стайкова, д.м. завършва висшето си образование в Държавната медицинска академия “И.И.Мечников” в Санкт-Петербург, след което специализира в Московския научно-изследователски институт по хигиена “Ф.Ф. Ерисман”. Придобива и втора специалност по социална медицина във Висшия медицински институт – Пловдив. Има три магистърски степени – по медицина; обществено здраве и здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към МУ- София; и публична администрация - административни практики от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Стаж

 

Доцент Стайкова е доктор по медицина и доцент от ВАК на Министерски съвет. След което преподава в МУ – Плевен и филиала на ПУ ”Паисий Хилендарски” в Кърджали, а от месец ноември 2013 г. е доцент във Факултета по обществено здраве в МУ – София. От 1995 г. до момента ръководи последователно Хигиенно-епидемиологичната инспекция (ХЕИ), Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ и Регионалния център по здравеопазване в Кърджали (РЦЗ). От 2011 г. е директор на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Кърджали.

 

Доц. Стайкова е член на български и международни научни организации, сред които: Световната организация по епидемиология на околната среда; Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; УС на СУБ – клон Кърджали. Заместник-председател е на Сдружение „Обществена коалиция за здраве – Кърджали”. Съучредител е и на Българското дружество по превантивна медицина. Има множество участия в престижни международни и национални научни форуми в областта на общественото здраве. Доцент Стайкова има над 70 публикации, в т.ч. книги, съавторство в учебници и учебни помагала.

 

Наред с работата си в държавни институции, доц. Стайкова работи активно и в неправителствения сектор като координатор и ръководител на 5 европейски програми в сферата на общественото здраве.