С какво може държавата да помогне на студентите – Иван Гешев

„Държавата може да е полезна още при избора на специалност в университета, като подпомогне студентите и техните родители за един по-практичен подход в подаването на информация за възможностите за реализация на завършилите: какви позиции могат да заемат с този образователен ценз, колко работни места съществуват към момента включително и по региони, колко от тях са незаети, каква е тенденцията за създаване на работни места, изискващи тази квалификация, каква е стартовата и средна заплата, като тук могат да се включат и работодателите с прогнози в средносрочен план.


Пазарът на труда се променя бавно и това може да бъде компенсирано с по-гъвкаво законодателство в посока наемане и освобождаване, което би довело до увеличение на заетостта и по-бързо пренасочване към свободните работни места. Университетите трябва да се адаптират към новите реалности и да потърсят кои са компетенциите, които правят младите хора успешни при реализацията.


Ролята на бизнеса ще е решаваща при въвеждане във висшето и средно образование на елементи от дуалната образователна система, за която е характерно комбинирането на теория и практика. Именно тя доведе до намаление на младежката безработица за последните 10 години в страни като Австрия и Германия и може да доведе до резултат, ако се адаптира успешно за нашите условия.“ – споделя Иван Гешев, регионален директор в Уникредит Булбанк