Условия за национален литературен конкурс за есе на тема: „Как да сме успешни в България“

Организатори: Сдружение „Успешни в България“ и Синдикатът на българските учители с партньорството на Министерство на образованието и науката

Организаторите Сдружение „Успешни в България“ и Синдикатът на българските учители с партньорството на Министерство на образованието и науката обявяват, че от 12.02.2019 г. започва Национален литературен конкурс за есе на тема: „Как да сме успешни в България“. Конкурсът се организира за учениците от VIII – XII клас от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие в цялата страна и ще продължи до 30.06.2019 г..

ЦЕЛ:

Конкурсът „Как да сме успешни в България“ дава възможност на участниците да изразят със силата на словото свободно и без ограничения своите идеи, познания, преживявания и опит, оценки за живота и за възможностите, които виждат пред себе си за житейска и професионална реализация в България.


Да разкажат за своите очаквания, а защо не – и намерения как ще се справят с предизвикателствата по житейския си път, да споделят размисли кое ще гарантира успеха на европейския модел на развитие на страната ни и как те виждат своето участие в процесите.


Успехът има много лица. Той е въпрос на усещане и очакваме учениците да споделят своето усещане как могат да бъдат успешни в България. Конкурсът им предлага шанс да разгърнат своя потенциал и да покажат възможностите си.
Младите хора са носители на новаторско мислене, на полет на въображението и винаги въплъщават надеждите за бъдещето. Те са своеобразни негови мениджъри и техните идеи, мечти, ценностите и предприемчивостта им ще определят общественото развитие на страната през идващите десетилетия.


Учениците могат да разкажат за свои участия в различни общественозначими, социални, бизнес инициативи, доброволчество и др. Да споделят за срещнатите предизвикателствата и постигнатите успехи. И не на последно място – конкурсът дава възможност и за изява на техните литературни и творчески умения.


Цел на конкурса „Как да сме успешни в България“ е да покаже на българските деца и младежи, че е възможно да сбъдват мечтите си тук, в България. Да засили вярата в тях, че успехът е възможен и тук, в границите на нашата страна, а не единствено извън нея.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Конкурсът се организира за учениците от VIII – XII клас от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие.
Участниците разработват творба в литературния жанр ЕСЕ.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ:


В писмените си работи авторите трябва да изложат своите разсъждения и изводи по разглеждания проблем.


Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към разработването на такава тема, която по-пълно да отговаря на тяхната възраст, знания и умения, ниво на подготовка и интереси.
От съществено значение е правилният избор на темата и съпричастността на автора към нея. Не бива да се разчита на безконтролното използване на чужд текст от източници, които не са цитирани.
Творбите не трябва да са участвали в други конкурси.


Всеки участник може да се включи в конкурса само с една творба.


Темата на конкурса: „Как да сме успешни в България“ предполага самостоятелност на автора при разработването й, но може да се потърси и използва пълноценно помощта на учители, които да бъдат научни ръководители на автора.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:


- Оригиналност на заглавието.
- Ясно открояване на теза.
- Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи.
- Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставената теза.
- Оригинално изразена лична позиция.
- Очертани елементи на структура.
- Спазване на книжовните норми.
- Спазване на технически изисквания и обем на текста: до 5 страници формат А 4 или 14 000 знака (с интервалите), шрифт - Times New Roman размер 14.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:


- Конкурсът се провежда в един кръг.
- Оценяване на творбите се извършва от тричленно жури.
- Есетата се изпращат от 12 февруари до 30.06. 2019 г. – на хартиен носител до Ръководството на училището.
- Класирането приключва до 15. 09. 2019 г.
- Класиралите се на първите места се обявяват на сайта на Синдиката на българските учители http://www.sbubg.info и на busnesslady.eu.

Участниците, класирали се на първите места във всяка община в страната, както и техните ръководители (ако имат такива) получават грамоти.
Класиралите се на първите мяста получават и възможност да засадят дърво на определено за целта от местната Община специално място.
Идеята е да се формира „Гора на успеха“, която ще просъществува през десетилетията и ще свидетелства за амбициите и реализацията на успешните българи в България.
Всеки участник ще може да полага грижи за фамилното дърво, да си направи семейна снимка с него. Изключителен шанс е човек да засади и да отгледа дърво. Символ на живота и връзка между световете - корените му са в земята, а върхът – устремен в небето, дървото е сред най-ценните ресурси на планетата.
Това е и своеобразното послание на конкурса – здраво свързани с родината си България, младите българи се устремяват към висотите на успеха, според собственото си разбиране, и създават жизнено необходимите ресурси и условия за успешната си реализация и просперитета на страната.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права над всяка творба на организаторите.
2. Творбите в конкурса няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации.
3. С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организаторите.
4. Условия за участие на творбите в конкурса:
- Творбите трябва да бъдат подадени според регламента - по брой и в срок за получаване.
- Всяка творба трябва да е придружена от допълнителен лист с данни, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (адрес, телефон, електронна поща) за контакт.
- Творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника - име, адрес, възраст, училище, и др. Всяка творба трябва да е придружена от бял плик, в който да е поставен листът с данни.
- Участникът да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса“.
5. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено, изричното писмено съгласие на автора или на неговите родители (настойници).
6. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.
7. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с неприлично съдържание.
8. Организаторът на Конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани /публикувани/ в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или, с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи, отговорността за нарушаването на Регламента на Конкурса е изцяло за участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник, Организаторът има право да откаже да подкрепи идеята на участника, нарушил правилата и да изиска връщане на връчената награда.
9. Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.
10. Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.
11. Творби, които не отговарят на условията по този Регламент няма да участват в класирането.

Kонкурсните работи се подават към ръководството на училището.

Успех на участниците в конкурса „Как да сме успешни в България“!


ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ