Международна образователна конференция ще се проведе в средата на март

Международна конференция “Образователни политики в 21 век” ще се проведе на 12, 13 и 14 март 2014 г. в Интерекспо Център на бул. Цариградско шосе №147 в София. Конференцията е заключително събитие в едногодишен проект, реализиран с финансовата подкрепа на ЕК по Програмата за учене през целия живот. Партньори в проекта са Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет в Стара Загора, Сдружение „Център за творческо обучение” и Регионален инспекторат по образованието София-град.
Задачата на проекта и на конференцията е да повишат информираността в България за Стратегическата рамка за Европейско сътрудничество “Образование и обучение 2020” (2009/C 119/02), която е част от общата стратегия за растеж на Европейската общност. С тази цел в България бяха организирани семинари, на които пред учители, директори, университетски преподаватели, мениджъри в школи за неформално обучение и други институции и организации, в сферата на българското образование, бяха представени примери за успешни образователни политики и практики, осъществени в Европейските страни и бяха популяризирани в национален контекст водещи образователни практики.
В Конференцията ще вземат участие чуждестранни лектори от Великобритания, Испания, Финландия, Малта, Румъния, Унгария и Хърватска с доклади и практически семинари по теми като «Образователен коучинг», «Организация на учебния процес», «Как да се справяме с поведенчески проблеми в клас», «ИКТ в образованието» и др. Над 50 български специалисти от различни образователни институции също ще представят резултати от своята работа.
Други теми в конференцията са:
● Качество на образованието и конкурентност на учебните институции
● Решаване на проблема с ранното отпадане от образование
● Ключови компетентности за учене през целия живот
● Връзка между образованието и бизнеса; професионално обучение; стажове и практики
● Валидиране на образованието: признаване на образователни и квалификационни степени, мобилност, удостоверяване на неформалното обучение
● Финансови инструменти на ЕС в образованието – Програмата Еразъм+
● Креативна класна стая